کلاس جبرانی استاد سلیم زاده

قابل توجه دانشجویان معماری:
کلاس جبرانی فرم و فضا استاد سلیم زاده روز دوشنبه مورخ 95/2/27 ساعت 8 الی 10 در کلاس 501 برگزار می گردد.