کلاس جبرانی استاد صاحب الفصول

قابل توجه دانشجویان محترم

کلاس های جبرانی استاد صاحب‌الفصول

تحلیل فیلمبرداری  روز پنجشنبه مورخ 3/10/94  ساعت 13- 11

تصویربرداری تلویزیون روز پنجشنبه مورخ 3/10/94  ساعت 19- 16:45

برگزار می‌گردد.