کلاس جبرانی استاد عابدین نژاد

قابل توجه دانشجویان محترم :
کلاس های جبرانی فارسی استاد عابدین نژاد:
سه.شنبه مورخ 95/2/7 :
ساعت 12 الی 15:45 کلاس 501
ساعت 17:15 الی 19 کلاس 101
سه.شنبه مورخ 95/2/12:
ساعت 13:45 الس 17 کلاس اتاق گریم
ساعت 17 الی 20 کلاس 101 برگزار می گردد.