قابل توجه دانشجویان معماری:
کلاس جبرانی هندسه کاربردی استاد قدمی روز پنجشنبه مورخ 95/3/13 ساعت 10 الی 12:15 در کلاس گریم برادران برگزار می گردد