کلاس جبرانی مبانی فیلمنامه نویسیاستاد قلی پور روز یکشنب مورخ 94/8/10 ساعت 16:45 الی 18:30 در کلاس اتاق گریم برگزار میگردد.