کلاس جبرانی استاد قلی پور

کلاس جبرانی تاریخ فیلم مستند استاد قلی پور روز یکشنبه مورخ 94/8/2 ساعت 17 الی 18:30 در کلاس کارگاه گریم برگزار میگردد.