کلاس جبرانی استاد معماری (حسین)

قابل توجه دانشجویان فیلم نامه نویسی:
کلاس جبرانی ژانرهای سینمایی استاد معماری روز جمعه مورخ 95/2/10 ساعت 15 الی 19 (دو جلسه) در کلاس 202 برگزار میگردد.