کلاس جبرانی استاد منا

قابل توجه دانشجویان موسیقی:
کلاس جبرانی استاد منا:
* کاربرد رایانه در موسیقی روز جمعه مورخ 95/2/10 در کلاس سایت برگزار می گردد.