کلاس جبرانی استاد منبری

قابل توجه دانشجویان موسیقی:
کلاس جبرانی آشنایی با دستگاه های موسیقی استاد منبری روز یکشنبه مورخ 95/2/26 ساعت 15:30 الی17 در کلاس 201 برگزار می گردد.