کلاس جبرانی استاد منبری

قابل توجه دانشجویان موسیقی:
کلاس جبرانی آشنایی با دستگاه های موسیقی استاد منبری روز یکشنبه مورخ 95/2/19 ساعت 15:30 الی 17 د رکلاس 201 برگزار می گردد