کلاس جبرانی استاد منیرزاد

قابل توجه دانشجویان کمک کارگردانی:
کلاس جبرانی تیزر استاد منیرزاد روز جمعه مورخ 95/2/17 ساعت 13 الی 19 در کلاس گریم برادران برگزار می گردد.