درس تحلیل تدوینی فیلم داستانی برای دانشجویان تدوین روز جمعه مورخ 94/8/29 ساعت 11 الی 16

درس تکنیک های تدوین در فیلم های دینی برای دانشجویان تدوین روز جمعه مورخ 94/8/29 ساعت 16 الی20