کلاس جبرانی استاد مهرعطا

قابل توجه دانشجویان محترم:
کلاس جبرانی قوانین و مقررات در حوزه فرهنگ استاد مهرعطا روز چنجشنبه مورخ 95/3/13 ساعت 14 در کلاس 202 برگزار می گردد.