کلاس جبرانی استاد میرسپاسی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی تدوین:
کلاس جبرانی تدوین فیلم بلند داستانی استاد میرسپاسی روز جمعه مورخ 95/1/27 ساعت 10الی 15 و 15 الی 20 برگزار میگردد.