کلاس جبرانی استاد میرسپاسی

کلاس‌های جبرانی استاد میرسپاسی :

درس تدوین داستانی روز سه‌شنبه مورخ 3/9/94 ساعت 20- 17:30 در سایت 

درس مبانی تدوین روز سه‌شنبه مورخ 10/9/94 ساعت 19:30- 17:30 در سایت  

برگزار می‌گردد.