کلاس جبرانی استاد پا افشار

قابل توجه دانشجویان انیمیشن:
کلاس جبرانی درس انیمیشن دیجیتال استاد پا افشار روز پنجشنبه مورخ 95/1/26 ساعت 8 الی 10 در کلاس سایت برگزار می گردد.