کلاس جبرانی استاد پیش بین

قابل توجه دانشجویان محترم:
کلاس جبرانی جامعه شناسی هنر استاد پیش بین روز دوشنبه مورخ 95/3/10 ساعت 11 الی 13 در کلاس سایت برگزار میگردد.