کلاس جبرانی اقدام پژوهی استاد قاسمی

قابل توجه دادانشجویان محترم:
کلاس های جبرانی اقدام پژوهی استاد قاسمی روزهای سه.شنبه مورخه:
95/2/28
95/3/4
ساعت 17:30 الی 20 در کلاس 101 برگزار می گردد.