کلاس جبرانی درس گریم برای تلویزیون استاد زیدی در روزهای ذیل برگزار می گردد:

روز دوشنبه مورخ 94/9/11 ساعت 19 الی 20:15

روز دوشنبه مورخ 94/9/18 ساعت 19 الی 20:15

روز دوشنبه مورخ 94/9/25 ساعت 19 الی 20:15