کلاس های جبرانی استاد جامعی

قابل توجه دانشجویان محترم:
کلاسهای جبرانی شناخت عوامل تولید و برنامه ریزی استاد جامعی روزهای یکشنبه مورخه:
* 95/1/30
* 95/2/6
* 95/2/13
* 95/2/20
* 95/2/27
* 95/3/3
* 95/3/10
در کلاس کارگاه عروسکی برگزار میگردد