کلاس های جبرانی استاد جامعی درس مبانی بازیگری و شیوه های رهبری بازیگر برای دانشجویان رشته کارگردانی

در روزهای ذیل برگزار می گردد :

روز پنجشنبه مورخ 94/9/5 ساعت 13 الی 20:30

روز پنجشنبه مورخ 94/9/12 ساعت 13 الی 20:30

روز پنجشنبه مورخ 94/9/19 ساعت 13 الی 20:30