کلاس های جبرانی استاد جوادی

کلاسهای  جبرانی استاد جوادی

 تاریخ فلسفه  روز ‌شنبه مورخ 28/9/94  ساعت 16:45- 15:30 در کلاس 206  

تاریخ فلسفه  روز ‌شنبه مورخ 5/10/94  ساعت 16:45- 15:30 در کلاس 206  برگزار می‌گردد.