کلاس های جبرانی استاد رفعتی

قابل توجه دانشجویان محترم:
کلاس های جبرانی رسانه شناسی استاد رفعتی روزهای پنجشنبه مورخه :
95/2/23
95/2/30
ساعت 14الی 15:30
15:30 الی 17
17 الی 19:30
در کلاس کارگاه عروسکی برگزار می گردد