کلاس های جبرانی استاد روزی

قابل توجه دانشجویان محترم:
کلاسهای جبرانی استاد روزی:
* رسانه شناسی روز جمعه مورخ 95/2/24 ساعت 9 الی 13:30 در کلاس 202
* رسانه شناسی روز جمعه مورخ 95/2/31 ساعت 8 الی 14 در کلاس 202 برگزار میگردد.