کلاس های جبرانی استاد شریفی

قابل توجه دانشجویان معماری:
کلاسهای جبرانی استاد شریفی :
* مقدمات طراحی معماری(گروه A و B) روز چهارشنبه مورخ 95/2/1 ساعت 8الی 10
*حجم شناسی و ماکت سازی روز چهارشنبه مورخ 95/2/1 ساعت 10 الی 12
* مقدمات طراحی معماری داخلی روز چهارشنبه مورخ 95/2/1 ساعت 16 الی 18
در کلاس کارگاه عروسکی برگزار میگردد.