کلاس های جبرانی استاد عابدین نژاد

قابل توجه دانشجویان محترم:
کلاسهای جبرانی فارسی استاد عابدین نژاد روز سه شنبه مورخ 95/2/14 ساعت 12 الی 15:45 در کلاس 501 و ساعت 17 الی 19:30 در کلاس 101 برگزار میگردد