کلاس های جبرانی استاد علیپور

قابل تو جه دانشجویان محترم:
کلاس های جبرانی استاد علیپور:
* کاربرد فناوری اطلاعات : روز های جمعه مورخه :
95/2/24
95/2/31
ساعت 12 الی 13:30 در کلاس کارگاه عروسکی برگزار می گردد.