کلاس های جبرانی استاد علیپور

قابل توجه دانشجویان محترم:
کلاس جبرانی هنر و ارتباطات استاد علیپور روز پنجشنبه مورخه:
95/2/9
95/2/23
95/2/30
ساعت 8 الی 9:30 در کلاس 206
ساعت 9:30 الی 11 در کلاس کارگاه عروسکی برگزار میگردد.