کلاس های جبرانی استاد فروغی

قابل توجه دانشجویان محترم:
کلاس های جبرانی استاد فروغی:
* روانشناسی اجتماعی :
– جمعه مورخ 95/2/3 ساعت 17 الی 18:30 و 18:30 الی 20 در کلاس 205
– چهارشنبه مورخ 95/2/8 ساعت 17 الی 18:30 و 18:30 الی 20 در کلاس 206
* روانشناسی عمومی:
– سه شنبه مورخ95/2/7 ساعت 8 الی 10:30 و 10:30الی 12در کلاس کارگاه عروسکی
– سه شنبه مورخ 95/2/14 ساعت 8 الی 10:30 و 10:30 الی 12 در کلاس کارگاه عروسکی
– چهارشنبه مورخ 95/2/15 ساعت 17 الی 18:30 و 18:30 الی 20 در کلاس 206
* دانش خانواده:
روز جمعه مورخ 95/2/10 ساعت 17 الی 18:30 و 18:30 الی 20 در کلاس 205
تشکیل میگردد