کلاس های جبرانی استاد مجیدی

قابل توجه دانشجویان محترم:
کلاسهای جبرانی استاد مجیدی:
* نظریه های فرهنگی روزهای پنجشنبه مورخه
95/2/23
95/2/30
ساعت 8 الی 12 (سه جلسه)
95/3/6
ساعت 8 الی 9:30 در کلاس 501 برگزار میگردد.

* هنر و ارتباطات روزهای پنجشنبه مورخه :

95/3/6
ساعت 9:30 الی 11 در کلاس 202 برگزار میگردد.

*مدیریت مراکز هنری روزهای دوشنبه مورخه :
95/2/13
95/2/20
95/2/27
ساعت 19 الی 20:30 در کلاس 301 برگزار میگردد.

*مهارتها و قوانین کسب و کار روزهای جمعه مورخه :
95/3/3
95/3/10
95/3/17
ساعت 19 الی 20:30 در کلاس 301 برگزار میگردد.

* مدیریت بازاریابی روز جمعه مورخ 95/2/10 ساعت 8 الی 9 در کلاس 501 برگزار میگردد.

* سواد هنری روز جمعه مورخ 85/2/17 ساعت 8 الی 9 در کلاس 501 برگزار می گردد.

* وبلاگ نویسی روزها جمعه مورخ 95/2/24 ساعت 8 الی 9 در کلاس 501 برگزار میگردد.