کلاس های جبرانی استاد مومن خانی

قابل توجه دانشجویان گریم:
کلاسهای جبرانی کارگاه تکنیک های حجم سازی استاد مومن خانی روز پنجشنبه مورخه:
95/3/13
95/3/20
ساعت 11 الی 13 در کلاس کارگاه عروسکی برگزار می گردد.