کلاس های جبرانی استاد گارسچی

قابل توجه دانشجویان محترم :
کلاسهای جبرانی جامعه شناسی فرهنگی و اصول سرپرستی مراکز فرهنگی استاد گارسچی روزهای دوشنبه مورخه:
95/2/6
95/2/13
95/2/20
95/2/27
ساعت 17 الی 20:30 در کلاس سالن برگزار میگردد.