کلاس های کاربینی دانشجویان رشته کاردانی و کارشناسی کارگردانی و دانشجویان تدوین روز شنبه مورخ 94/8/30 ساعت 8:30 صبح به آدرس شهرک سینمایی برگزار می گردد.