کلاسهای جبرانی استاد مجتهدی

قابل توجه دانشجویان محترم:
کلاسهای جبرانی شناخت مواد و مصالح استاد مجتهدی روزهی یکشنبه مورخه:
95/2/19
95/2/26
95/3/9
95/3/16
ساعت 19:45 الی 20:30 در کلاس 401 برگزار میگردد