دریافت معرفی‌نامه معافیت تحصیلی

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید (برادران)

دانشجویانی که فرم معافیت تحصیلی را هنگام ثبت نام ارائه دادند، جهت دریافت معرفی‌منامه مربوطه به جناب آقای مختاری مراجعه نمایند.