کلاس جبرانی استاد خجسته

قابل توجه دانشجویان گریم:
کلاس های جبرانی استاد خجسته:
شیمی کاربردی در گریم :
پنجشنبه مورخ 95/2/9 ساعت 14 الی 16
دوشنبه مورخ 95/2/13 ساعت 8:30 الی 10:45
دوشنبه مورخ 95/2/13 ساعت 11 الی 13
دوشنبه مورخ 95/3/3 ساعت 8:30 الی 10:45
دوشنبه مورخ 95/3/3 ساعت 11 الی 13
جمعه مورخ 95/2/24 ساعت 8 الی 10
جمعه مورخ 95/2/24 ساعت 10:15 الی 12:15
ساعت 11 الی 13 در کلاس میز نور برگزار می گردد.