لوگو دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق
لوگو وزارت علوم و تحقیقات و دانشگاه جامع علمی کاربردی
slide-99eeb78
مراسم تجلیل از دانشجویان نمونه کشوری و استانی

رویـدادهـای
مـهـم

اخـبـار
مـهـم