برگزاری نمایشگاه کتاب
لوگو وزارت علوم و تحقیقات و دانشگاه جامع علمی کاربردی