مراسم تجلیل از دانشجویان نمونه
لوگو وزارت علوم و تحقیقات و دانشگاه جامع علمی کاربردی