لوگو دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق
لوگو وزارت علوم و تحقیقات و دانشگاه جامع علمی کاربردی

تـــســـت هـــای روانـــشـــنـــاســـی 

پـــیـــش ثـــبـــت نـــام تـــســـت هـــای روانـــشـــنـــاســـی
« نکته مهم »
متقاضی محترم با توجه به نیاز خود می توانید هر یک از تست ها را جداگاه تکمیل و ارسال نمایید و نتیجه تست شما توسط روانشناس مرکز از طریق سامانه حضورتان ارسال می گردد.