دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد4 تهران

مـــلاقـــات بـــا ریـــاســـت 

تـــعـــیـــن وقـــت مـــلاقـــات بـــا ریـــاســـت
« نکته مهم »
ملاقات کننده گرامی تکمیل فرم ذیل به منظور اعلام قطعی شما جهت تعیین وقت ملاقات حضوری با ریاست مرکز می باشد، بدین منظور در وقت مقرر در مرکز حضور بهم رسانید.
advanced divider