دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد4 تهران

مـــلاقـــات بـــا ریـــاســـت 

تـــعـــیـــن وقـــت مـــلاقـــات بـــا ریـــاســـت
« نکته مهم »
ملاقات کننده گرامی تکمیل فرم ذیل به منظور اعلام قطعی شما جهت تعیین وقت ملاقات حضوری با ریاست مرکز می باشد، بدین منظور در وقت مقرر در مرکز حضور بهم رسانید.
advanced divider
مسئول دفتر ریاست _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.
معاون آموزش _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.