لوگو دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق
لوگو وزارت علوم و تحقیقات و دانشگاه جامع علمی کاربردی

شـــرکـــت در سمینـــارها و جلســـات گـــروهـــی روانشنـــاســـی 

پـــیـــش ثـــبـــت نـــام ســـمـــیـــنـــارهـــا و جـــلـــســـات گـــروهـــی روانـــشـــنــــاســـی
فرم شرکت در سمینارها و جلسات گروهی روانشناسی