لوگو دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق
لوگو وزارت علوم و تحقیقات و دانشگاه جامع علمی کاربردی

دپـــــارتمـــــان تخـــــصصـــــی ســـیـــنـــمـــا

استاد عزت الله جامعی ندوشن

استاد عزت الله جامعی ندوشن

مدیر دپارتمان سینما
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 تهران

استاد مجتبی اسدی پور

مدیر گروه کارگردانی
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 تهران
استاد حسین معماری

استاد حسین معماری

مدیر گروه فیلم نامه نویسی
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 تهران
استاد علی ژکان

استاد علی ژکان

مدیر گروه کارگردانی
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 تهران
استاد میرسهراب میرسپاسی

استاد میرسهراب میرسپاسی

مدیر گروه تدوین
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 تهران