دپـــــارتمـــــان تخـــــصصـــــی ســـیـــنـــمـــا

استاد عزت الله جامعی ندوشن

استاد عزت الله جامعی ندوشن

مدیر دپارتمان سینما
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴ تهران

استاد مجتبی اسدی پور

مدیر گروه کارگردانی
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴ تهران
استاد حسین معماری

استاد حسین معماری

مدیر گروه فیلم نامه نویسی
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴ تهران
استاد علی ژکان

استاد علی ژکان

مدیر گروه کارگردانی
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴ تهران
استاد میرسهراب میرسپاسی

استاد میرسهراب میرسپاسی

مدیر گروه تدوین
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴ تهران
مسئول دفتر ریاست _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.
معاون آموزش _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.