لوگو دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق
لوگو وزارت علوم و تحقیقات و دانشگاه جامع علمی کاربردی

دپـــــارتمـــــان تخـــــصصـــــی مـــدیـــریـــت

استاد کوکب گرجیان

استاد کوکب گرجیان

مدیر گروه مدیریت
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 تهران