لوگو دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق
لوگو وزارت علوم و تحقیقات و دانشگاه جامع علمی کاربردی

دپـــــارتمـــــان تخـــــصصـــــی مـــعـــمـــاری داخـــلـــی

استاد نگین ستوده نژاد

استاد نگین ستوده نژاد

مدیر گروه معماری
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 تهران