لوگو دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق
لوگو وزارت علوم و تحقیقات و دانشگاه جامع علمی کاربردی

دپـــــارتمـــــان تخـــــصصـــــی گـــریـــم

استاد افسانه قلی زاده

استاد افسانه قلی زاده

مدیر گروه گریم و چهره پردازی
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 تهران