دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد4 تهران

ریـــاســـت مـــرکـــز

دکتر محسن عبدالهی

دکتری مدیریت

کارشناسی ارشد تاریخ

کارشناسی تاریخ

مدرس دانشگاه علمی کاربردی ، پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی

معاون آموزش مرکز علمی کاربردی صنایع دستی و گردشگری استان تهران

مدیر آموزش موسسه آموزش عالی میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری

دبیر دفتر پژوهش و کارآفرینی مرکز علمی کاربردی صنایع دستی و گردشگری استان تهران

مدیر دپارتمان تخصصی مدیریت در مرکز علمی کاربردی صنایع دستی و گردشگری استان تهران

عضو کار گروه تخصصی «گردشگری جنگ» در معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری سال ۱۳۹۱