لوگو دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق
لوگو وزارت علوم و تحقیقات و دانشگاه جامع علمی کاربردی

ریـــاســـت مـــرکـــز

دکتر محسن عبدالهی

دکتری مدیریت

کارشناسی ارشد تاریخ

کارشناسی تاریخ

مدرس دانشگاه علمی کاربردی ، پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی

معاون آموزش مرکز علمی کاربردی صنایع دستی و گردشگری استان تهران

مدیر آموزش موسسه آموزش عالی میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری

دبیر دفتر پژوهش و کارآفرینی مرکز علمی کاربردی صنایع دستی و گردشگری استان تهران

مدیر دپارتمان تخصصی مدیریت در مرکز علمی کاربردی صنایع دستی و گردشگری استان تهران

عضو کار گروه تخصصی «گردشگری جنگ» در معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری سال 1391

دکتر محسن عبدالهی ریاست
  • 021-88594282
  • داخلی 105
  • dr.m.abdollahi@uastac4.ac.ir