لوگو دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق
لوگو وزارت علوم و تحقیقات و دانشگاه جامع علمی کاربردی

مدیـــــران دپـــــارتمـــــان هـــــای تخـــــصصـــــی

استاد عزت الله جامعی ندوشن

استاد عزت الله جامعی ندوشن

مدیر دپارتمان سینما
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 تهران

استاد مجتبی اسدی پور

مدیر گروه کارگردانی
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 تهران
استاد حسین معماری

استاد حسین معماری

مدیر گروه فیلم نامه نویسی
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 تهران
استاد رضا طاهری

استاد رضا طاهری

مدیر گروه موسیقی کلاسیک
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 تهران
استاد فرشید پاتینیان

استاد فرشید پاتینیان

مدیر گروه آهنگسازی کلاسیک
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 تهران
استاد نگین ستوده نژاد

استاد نگین ستوده نژاد

مدیر گروه معماری
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 تهران
استاد کوکب گرجیان

استاد کوکب گرجیان

مدیر گروه مدیریت
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 تهران
استاد علی ژکان

استاد علی ژکان

مدیر گروه کارگردانی
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 تهران
استاد میرسهراب میرسپاسی

استاد میرسهراب میرسپاسی

مدیر گروه تدوین
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 تهران
استاد جمال الدین منبری

استاد جمال الدین منبری

مدیر دپارتمان موسیقی
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 تهران

استاد نیما خواجه نصیر طوسی

مدیر گروه آهنگسازی ایرانی
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 تهران
استاد افسانه قلی زاده

استاد افسانه قلی زاده

مدیر گروه گریم و چهره پردازی
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 تهران
استاد نازنین شهبانی نوری

استاد نازنین شهبانی نوری

مدیر گروه مترجمی زبان انگلیسی
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 تهران