کـــــارشنـــــاســـــان آمـــــوزش

مهسا نوشادی کارشناس آموزش

سرکار خانم نوشادی

کارشناس موسیقی
الهام خلیلی کاوه کارشناس آموزش

سرکار خانم کاوه

کارشناس سینما، زبان ، معماری و …

سرکار خانم رحیمی

کارشناس دانش آموختگان
مسئول دفتر ریاست _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.
معاون آموزش _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.