لوگو دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق
لوگو وزارت علوم و تحقیقات و دانشگاه جامع علمی کاربردی

کـــــارشنـــــاســـــان آمـــــوزش

مهسا نوشادی کارشناس آموزش

سرکار خانم نوشادی

کارشناس موسیقی
الهام خلیلی کاوه کارشناس آموزش

سرکار خانم کاوه

کارشناس سینما، زبان ، معماری و …

سرکار خانم رحیمی

کارشناس دانش آموختگان