دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد4 تهران

کـــــارشنـــــاســـــان آمـــــوزش

مهسا نوشادی کارشناس آموزش

سرکار خانم نوشادی

کارشناس موسیقی و سینما
الهام خلیلی کاوه کارشناس آموزش

سرکار خانم کاوه

کارشناس زبان ، معماری و …

سرکار خانم رحیمی

کارشناس دانش آموختگان