دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد4 تهران

کـــــارشنـــــاس امـــور مدرســـــان و کـــلاس هـــا

فرزاد رئیسوندی مسئول امور مدرسان و کلاس ها

مهندس فرزاد رئیسوندی

کارشناس امور مدرسان و کلاس ها
مهندس فرزاد رئیسوندی - کارشناسی فضای سبز شهرداری - کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری - کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری اطلاعات تماس؛ ۰۲۱۸۸۸۲۹۲۴۷ داخلی؛ ۱۱۱