لوگو دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق
لوگو وزارت علوم و تحقیقات و دانشگاه جامع علمی کاربردی

کـــــارشنـــــاس امـــور مدرســـــان و کـــلاس هـــا

فرزاد رئیسوندی مسئول امور مدرسان و کلاس ها

مهندس فرزاد رئیسوندی

کارشناس امور مدرسان و کلاس ها
مهندس فرزاد رئیسوندی - کارشناسی فضای سبز شهرداری - کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری - کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری اطلاعات تماس؛ 02188594282 داخلی؛ 111 f.raisvandi@uastac4.ac.ir