دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد4 تهران

کـــــارشنـــــاســـــان امـــــور اداری و مدرســـــان

علیرضا پاشاپور کارشناس امور اداری

علیرضا پاشاپور

کارشناس امور اداری
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴ تهران
فرزاد رئیسوندی مسئول امور مدرسان و کلاس ها

فرزاد رئیسوندی

مسئول امور مدرسان و کلاس ها
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴ تهران