کـــــارشنـــــاس امـــور مدرســـــان و کـــلاس هـــا

فرزاد رئیسوندی مسئول امور مدرسان و کلاس ها

مهندس فرزاد رئیسوندی

کارشناس امور مدرسان و کلاس ها
مهندس فرزاد رئیسوندی - کارشناسی فضای سبز شهرداری - کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری - کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری اطلاعات تماس؛ ۰۲۱۸۸۵۹۴۲۸۲ داخلی؛ ۱۱۱ f.raisvandi@uastac4.ac.ir
مسئول دفتر ریاست _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.
معاون آموزش _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.